De data die op de factuur worden vermeld zijn vanwege de indirecte tijd niet altijd de data waarop de gesprekken hebben plaatsgevonden; de werkzaamheden kunnen op een ander moment hebben plaatsgevonden dan de gesprekken met u. Een zorgtraject wordt gestart op het moment dat de aanmelding wordt gedaan, ook dit kan een eerder moment zijn dan het moment waarop het eerste gesprek heeft plaatsgevonden.

 

De totale tijd die wordt besteed aan een behandeling wordt bij elkaar opgeteld en valt binnen een tijdsblok, waarbij het afhankelijk is van de gestelde diagnose wat de kosten zijn voor behandeling. De tijdsblokken en tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) en liggen vast voor elke GGZ-zorgaanbieder in Nederland. Voor informatie hierover kunt u de website van de NZA raadplegen: www.nza.nl

Uw factuur

Sinds 2014 worden de kosten voor een specialistische GGZ behandeling berekend in een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Dit betekent dat de totaal bestede tijd aan uw behandeling bij elkaar wordt opgeteld. Dit is de tijd die direct wordt besteed aan contacten, maar ook tijd die voor u niet direct zichtbaar is. Onder deze indirecte tijd valt onder andere tijd voor gespreksvoorbereiding, gespreksrapportage, emailcontact, behandelbesprekingen, het schrijven van brieven aan bijvoorbeeld de huisarts en het schrijven van verslagen en het uitwerken van psychodiagnostisch onderzoek.

 

 

Kosten

Wanneer wordt er gefactureerd?

Een DBC heeft een looptijd van maximaal 365 dagen. Na 365 dagen of na afronding van de behandeling wordt er een factuur gemaakt. Wanneer wij een contract hebben met uw zorgverzekeraar gaat deze rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Wanneer wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar ontvangt u de factuur en kunt u deze indienen bij uw zorgverzekeraar. Hoeveel u vergoed krijgt hangt af van de polis die u met uw zorgverzekeraar heeft afgesloten.  Zie voor verdere informatie de pagina omtrent Vergoedingen.

 

 

Een aantal psychische stoornissen/problemen worden niet meer door je zorgverzekeraar vergoedt, zoals; werk-gerelateerde problematiek, partner-relatieproblemen en aanpassingsstoornissen. Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult', vastgesteld door de NZa, is voor 2021: €114,00 per sessie. 

 

Tarief zelfbetalers:
Per sessie van 60 minuten (45 min. directe tijd en 15 min. indirecte tijd) = € 114,-.