Kosten

 

In de GGZ wordt sinds 1-1-2022 gewerkt volgens het Zorg Prestatie Model (ZPM). Voor uitgebreide informatie hierover verwijzen wij u graag naar deze link van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en psychotherapeuten (LVVP).

Het ZPM houdt onder andere in dat de factuur inzichtelijker is en herkenbare informatie bevat die u gemakkelijk kunt controleren. Op de factuur staan zogenaamde 'zorgprestaties' vermeld, waarvan de tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar en de duur van het consult. Uw behandelaar in deze praktijk valt onder ambulant kwaliteitsstatuut sectie II Psychotherapeut.

 

In de vrijgevestigde setting zijn verschillende zorgprestaties mogelijk. Binnen onze praktijk gaat dit vooral om de volgende soorten prestaties:

- consult Diagnostiek : intake-, onderzoeks- en adviesgesprekken

- consult Behandeling: individuele psychotherapie middels face-to-face-, telefonische of beeldbelcontacten, maar bijvoorbeeld ook mailcontacten via ons Patienten Portaal omtrent digitale afstemming van bijvoorbeeld huiswerkopdrachten en opvolging van het proces

- consult Intercollegiaal overleg (bv inschakelen van een collega, toetsen van het behandelplan)

 

De rondom tijd zoals administratietijd staat, in tegenstelling tot eerder,  niet meer op op de factuur.

 

De geplande duur van een consult bepaalt het tarief. Praktijk voor Psychotherapie Nieuw Gastel werkt via het principe ‘planning = realisatie’, wat inhoudt dat de ingeplande tijd wordt gefactureerd, ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter (maximaal 15 minuten) duurde. Als de duur meer dan 15 minuten van de ingeplande tijd afwijkt, wordt op de factuur de duur van het consult aangepast. De geplande tijd van uw afspraak kunt u altijd inzien via uw persoonlijke Patienten Portaal.

Voor meer informatie hieromtrent zie de website van de NZA

 

Wanneer wordt er gefactureerd?

De kosten van uw behandeling worden elke maand bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Wanneer wij een contract hebben met uw zorgverzekeraar, wordt de factuur rechtstreeks, digitaal, bij hen gedeclareerd. Wanneer wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar ontvangt u de factuur en kunt u deze indienen bij uw zorgverzekeraar. Hoeveel u vergoed krijgt hangt af van de polis die u met uw zorgverzekeraar heeft afgesloten.  Zie voor verdere informatie de pagina omtrent Vergoedingen

 

In dit document zijn belangrijke zaken rondom de kosten van behandelingen en vastgestelde tarieven van de NZa opgenomen. 

 

Onverzekerde zorg:

Een aantal psychische stoornissen/problemen worden niet meer door de zorgverzekeraars vergoed, zoals; werkgerelateerde problematiek, partner-relatieproblemen en aanpassingsstoornissen. Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult', vastgesteld door de NZa, is voor 2024: €132,24 per sessie van 60 minuten. 

 

Zelfbetalers:
Het tarief  voor zelfbetalers is 100% van de hierboven bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven 2024. 

 

Afmelden / no show:

Indien u een geplande afspraak niet kunt nakomen, dient de afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) te worden afgezegd. Dit kan ook in het weekend via inspreken van de voicemail of het sturen van een mailtje.

Niet tijdig afgezegde of zonder bericht niet nagekomen afspraken worden ongeacht de reden niet door de zorgverzekeraar vergoed en om die reden bij u zelf in rekening gebracht. De kosten voor een te laat geannuleerde afspraak of no show bedragen 80 euro.

Het is altijd mogelijk om een geplande afspraak via beeldbellen te laten doorgaan.